fbpx

Câu chuyện về Chúa Giê-xu và Hội Thánh đầu tiên

Không có một con người nào trong lịch sử thế giới có ảnh hưởng đến nhân loại nhiều như Chúa Giê-xu Christ.  Thần tính của Ngài, nhân tính của Ngài, sự giảng dạy của Ngài, các phép lạ Ngài làm, về sự chết và sự phục sinh của Ngài đáng được xem xét kỹ càng hơn.  Bắt đầu với 12 môn đồ của Ngài và tiếp tục qua Hội Thánh đầu tiên, những sự ảnh hưởng Chúa Giê-xu Christ đã tiếp tục ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta ngày nay.  Đọc, xem và lắng nghe câu chuyện này cho chính mình.  Hãy liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi biết cách làm sao chúng tôi có thể giúp bạn biết bắt đầu mối quan hệ với Chúa Giê-xu Christ.

Câu chuyện của Chúa Giê-xu Christ: Phúc Âm Lu-ca

Câu chuyện về Hội Thánh đầu tiên: Sách Công Vụ