fbpx

Sức sống: Sự sống đến từ Đức Chúa Trời. Sự sống của cây cỏ đến từ Ngài. Sự sống của bạn và tôi đến từ Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và muốn có mối liên hệ mật thiết với chúng ta. Ngài muốn ban cho chúng ta một đời sống đầy phước hạnh, một đời sống tốt nhất.

Kinh Thánh cho chúng ta biết …

Ta (Chúa Giê-xu) đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Giăng 10:10;

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16.

Chia cách: Mặc dù Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và muốn có mối liên hệ mật thiết với chúng ta, nhưng chúng ta có một vấn đề. Vấn đề nầy là chúng ta đã làm nghịch ý Chúa. Vì vậy, mối quan hệ của chúng ta với Ngài bị đổ vỡ. Chúng ta bị chia cách với Chúa giống như bóng tối chia cách ngày nầy với ngày kia.

Kinh Thánh cho chúng ta biết …

Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Rô-ma 3:23.

Hy sinh: Bởi vì chúng ta đã làm nghịch ý Đức Chúa Trời và bị chia cách với Ngài, một điều gì đó cần phải làm để bồi thường cho sai phạm đó và bắt nhịp cầu nối qua sự chia cách. Chúng ta không thể bắt nhịp cầu nối qua sự chia cách cũng không thể tự  mình bồi thường cho sai phạm của mình. Nhưng vì Đức Chúa Trời quá yêu thương chúng ta nên Ngài đã bồi thường thay cho chúng ta. Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến trần gian nầy và để Con Ngài chết thế cho chúng ta. Chúa Giê-xu hy sinh mạng báu Ngài cho chúng ta. Sau khi Ngài đã chết cho chúng ta, đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại.

Kinh Thánh cho chúng ta biết …

Khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Rô-ma 5:8;

Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. 1 Phi-e-rơ 3:18.

Thánh sạch: Chúa Giê-xu Christ, Con của Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta một món quà. Món quà của Ngài có thể giúp chúng ta trở nên thánh sạch trở lại. Ngài đã hy sinh chính mạng báu của Ngài và chết cho chúng ta để phục hồi mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn tiếp nhận món quà nầy của Chúa Giê-xu, chúng ta cần phải nhận biết mình cần Ngài và mình đã phạm tội cùng Chúa. Chúng ta cần phải mời Chúa Giê-xu làm Chúa cuộc đời mình và cứu chuộc tội lỗi mình để chúng ta có mối quan hệ tăng trưởng với Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ biết những điều nầy không thì không đủ, nhưng chúng ta cần phải thực hiện những điều nầy và tiếp nhận món quà mà Chúa Giê-xu đã dành sẵn cho chúng ta.

Kinh Thánh cho chúng ta biết …

Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Giăng 1:12;

Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Rô-ma 10:9.

Phước hạnh: Phước hạnh lớn nhất cho con người chúng ta là có được mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời qua đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu. Điều nầy quý báu hơn cả vàng bạc hay sự giàu sang của thế gian nầy. Khi chúng ta tiếp nhận món quà của Chúa Giê-xu thì mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời được tái lập. Chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới với những phước hạnh có giá trị đời đời. Mỗi ngày trong cuộc đời mới đó, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta và giúp chúng ta càng gần gủi Ngài hơn. Chúng ta cũng có thể tin chắc rằng chúng ta sẽ được sống đời đời với Đức Chúa Trời.

Kinh thánh cho chúng ta biết …

Vì ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu. Rô-ma 10:13; Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Đức Chúa Con thì không có sự sống. 1 Giăng 5:12.

Mời bạn hãy cầu nguyện như sau để bước vào mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời:

Kính lạy Đức Chúa Trời, con nhận biết mình có tội với Ngài và con cần Ngài. Xin Chúa tha thứ tội của con. Con tin rằng Chúa Giê-xu, Con của Ngài, đã chết thế cho con và Ngài đã sống lại. Con cầu xin Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời con, cứu con và làm Chúa cuộc đời con. Con cam kết sẽ theo Ngài trọn đời con. Con cảm tạ Chúa yêu thương con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.