fbpx

Ý nghĩa của ngụ ngôn về gieo giống

Sau khi Chúa Giê-xu kể chuyện ngụ ngôn về bốn loại đất, Ngài giải thích ý nghĩa của nó cho các môn đồ của Ngài.  Xem thêm và nghe lời giải thích của Ngài.  

Các con hãy nghe ý nghĩa của ngụ ngôn về nông gia.  Hột giống rơi bên đường đi nghĩa là gì?  Hột ấy như người nghe dạy về nước thiên đàng mà không hiểu.  Kẻ Ác liền đến cướp lấy hột đã trồng trong lòng họ.  Còn về hột giống rơi nhằm chỗ đất đá thì sao?  Hột ấy giống như người nghe lời dạy liền vui nhận.  Nhưng người ấy không để lời dạy ăn sâu vào trong lòng.  Chỉ giữ một thời gian ngắn thôi.  Khi khó khăn và bạo hành xảy đến do lời dạy thì họ liền bỏ cuộc.  Còn hột giống rơi nhằm cỏ gai nghĩa là gì?  Hột ấy giống như người nghe đạo nhưng lại để những lo âu đời nầy và cám dỗ của giàu sang cản trở khiến lời dạy không nẩy nở và kết quả được trong đời sống người ấy.  Còn về hột giống rơi trên đất tốt là gì?  Hột ấy giống như người nghe đạo và hiểu nên kết quả, một hột ra một trăm, sáu chục hoặc ba chục.”

Ma-thi-ơ 13:18-23

Chúa Giê-xu giảng dạy bằng cách sử dụng truyện ngụ ngôn—những câu chuyện đơn giản nhằm truyền đạt một bài học thuộc linh.  Ngài đồng nhất với phong cách giảng dạy này đến nỗi Phúc Âm Mác cho chúng ta biết rằng “Ngài không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn” (Mác 4:34a).